Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

(1)Inleiding Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van onze website; door onze website te gebruiken, accepteert u deze gebruiksvoorwaarden volledig. Als u het niet eens bent met deze gebruiksvoorwaarden of een deel van deze gebruiksvoorwaarden, mag u onze website niet gebruiken.(2) Licentie om de website te gebruikenTenzij anders vermeld, zijn wij of onze licentiegevers eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op de website en het materiaal op de website. Onder voorbehoud van de onderstaande licentie zijn al deze intellectuele eigendomsrechten voorbehouden. U mag pagina’s van de website alleen bekijken, downloaden en opslaan voor persoonlijk gebruik, onder voorbehoud van de beperkingen die hieronder en elders in deze gebruiksvoorwaarden worden uiteengezet. U mag niet:(a) materiaal van deze website opnieuw publiceren (inclusief herpublicatie op een andere website);(b) materiaal van de website verkopen, verhuren of in sublicentie geven;(c) openbaar materiaal van de website tonen;(d) materiaal op onze website reproduceren, dupliceren, kopiëren of anderszins exploiteren voor een commercieel doel;(e) materiaal op de website bewerken of anderszins wijzigen; of(f) materiaal van deze website te herdistribueren, behalve inhoud die specifiek en uitdrukkelijk beschikbaar is gesteld voor herdistributie.(3) Acceptabel gebruik U mag onze website niet gebruiken op een manier die schade aan de website veroorzaakt of kan veroorzaken of de beschikbaarheid of toegankelijkheid van de website aantast; of op een manier die onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk is, of in verband met een onwettig, illegaal, frauduleus of schadelijk doel of activiteit. U mag onze website niet gebruiken voor het kopiëren, opslaan, hosten, verzenden, verzenden, gebruiken, publiceren of distribueren van materiaal dat bestaat uit (of is gekoppeld aan) spyware, computervirus, Trojaans paard, worm, toetsaanslaglogger, rootkit of andere kwaadaardige computersoftware.U mag geen systematische of geautomatiseerde activiteiten voor gegevensverzameling (inclusief maar niet beperkt tot scraping, datamining, gegevensextractie en gegevensverzameling) uitvoeren op of in verband met onze website brengen zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.U mag onze website niet gebruiken voor marketingdoeleinden zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.(4) Beperkte garantiesWe garanderen niet de volledigheid of nauwkeurigheid van de informatie die op deze website wordt gepubliceerd; noch verbinden wij ons ertoe ervoor te zorgen dat de website beschikbaar blijft of dat het materiaal op de website up-to-date wordt gehouden.Voor zover maximaal toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, sluiten we alle verklaringen, garanties en voorwaarden met betrekking tot deze website en het gebruik van deze website uit (inclusief, zonder beperking, alle garanties geïmpliceerd door de wet van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor het doel en / of het gebruik van redelijke zorg en vaardigheid).(5) Beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheidNiets in deze gebruiksvoorwaarden zal: (a) onze of uw aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid beperken of uitsluiten; (b) onze of uw aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze voorstelling van zaken beperken of uitsluiten; (c) onze of uw verplichtingen beperken op een manier die niet is toegestaan ​​onder de toepasselijke wetgeving; of (d) onze of uw verplichtingen uitsluiten die niet kunnen worden uitgesloten onder de toepasselijke wetgeving.De beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid in deze sectie en elders in deze gebruiksvoorwaarden: (a) zijn onderworpen aan de voorgaande paragraaf; en (b) alle aansprakelijkheden beheersen die voortvloeien uit de gebruiksvoorwaarden of met betrekking tot het onderwerp van de gebruiksvoorwaarden, inclusief aansprakelijkheden die voortvloeien uit een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) en wegens schending van wettelijke plichten.Voor zover de website en de informatie en diensten op de website gratis worden aangeboden, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook.Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot verliezen die voortvloeien uit een gebeurtenis of gebeurtenissen buiten onze redelijke controle.Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot verlies of corruptie van gegevens, databases of software.Wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot speciale, indirecte of gevolgschade.(6) VrijwaringU vrijwaart ons hierbij en verbindt zich ertoe ons schadeloos te houden voor eventuele verliezen, schade, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot gerechtskosten en bedragen die door ons aan een derde worden betaald ter beslechting van een claim of geschil op advies van onze juridische adviseurs) opgelopen of geleden door ons als gevolg van een inbreuk door u op enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden of uit een claim dat u een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden hebt overtreden.
(7) Inbreuken op deze gebruiksvoorwaardenZonder afbreuk te doen aan onze andere rechten onder deze gebruiksvoorwaarden, als u deze gebruiksvoorwaarden op enigerlei wijze schendt, kunnen we maatregelen nemen die wij geschikt achten om de schending aan te pakken, inclusief het opschorten van uw toegang tot de website en u verbieden toegang te krijgen de website, blokkeert computers die uw IP-adres gebruiken de toegang tot de website, neemt contact op met uw internetprovider om te vragen dat zij uw toegang tot de website blokkeren en / of een gerechtelijke procedure tegen u aan te spannen.(8) VariatieWe kunnen deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd herzien. Herziene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van onze website vanaf de datum van publicatie van de herziene gebruiksvoorwaarden op onze website. Controleer deze pagina regelmatig om ervoor te zorgen dat u bekend bent met de huidige versie.
(9) OpdrachtWe kunnen onze rechten en/of verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden overdragen, uitbesteden of anderszins behandelen zonder u hiervan op de hoogte te stellen of uw toestemming te vragen.U mag uw rechten en/of verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden niet overdragen, uitbesteden of anderszins behandelen.(10) DeelbaarheidAls een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden door een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit onwettig en/of niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de andere bepalingen van kracht. Als een onwettige en/of niet-afdwingbare bepaling wettig of afdwingbaar zou zijn als een deel ervan zou worden verwijderd, wordt dat deel als verwijderd beschouwd en blijft de rest van de bepaling van kracht.(11) Uitsluiting van rechten van derdenDeze gebruiksvoorwaarden zijn ten behoeve van u en ons, en zijn niet bedoeld om derden ten goede te komen of door derden te kunnen worden afgedwongen. De uitoefening van onze en uw rechten met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden is niet onderworpen aan de toestemming van derden.(12) Volledige overeenkomstDeze gebruiksvoorwaarden vormen samen met ons privacy beleid de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot uw gebruik van onze website en vervangen alle eerdere overeenkomsten met betrekking tot uw gebruik van deze website.(13) Wet en jurisdictieDeze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Engelse wetgeving, en alle geschillen met betrekking tot deze gebruiksvoorwaarden vallen onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbank van Schotland.(14) Onze gegevensDe volledige naam van ons bedrijf is Skalp LtdWij zijn geregistreerd in xxxxxxxxxxxx Ons geregistreerde adres is xxxxxx

 

error: Content is protected!!!